salih bursa 17 
Anonim sordu: Djarum black falan o tür sigaraları nerden alıyosun tam olarak


Yanıtla:

Fsm den almıştım

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter